Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego
Persona humana
SPIS TREŚCI
 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I KOŚCIÓŁ MA OBOWIĄZEK INTERWENCJI
 • ROZDZIAŁ II GODNOŚĆ CZŁOWIEKA A POSZANOWANIE PRAWA NATURALNEGO I OBJAWIENIA
 • ROZDZIAŁ III STAŁE NAUCZANIE KOŚCIOŁA
 • ROZDZIAŁ IV STOSUNKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 • ROZDZIAŁ V STOSUNKI HOMOSEKSULANE
 • ROZDZIAŁ VI ONANIZM CIĘŻKIM NARUSZENIEM MORALNOŚCI
 • ROZDZIAŁ VII "WYBÓR PODSTAWOWY" A "GRZECH CIĘŻKI"
 • ROZDZIAŁ VIII POZYTYWNE WARTOŚCI CZYSTOŚCI
 • ROZDZIAŁ IX ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKA
 • ROZDZIAŁ X OBOWIĄZKI BISKUPÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW

  STAŁE NAUCZANIE KOŚCIOŁA

   5.  Ponieważ zaś etyka seksualna dotyka pewnych podstawowych wartości życia ludzkiego i chrześcijańskiego, dlatego również i do niej ma zastosowanie ta ogólna nauka. W tej dziedzinie istnieją zasady i normy, które Kościół bez żadnej wątpliwości stale podawał, jako część swej doktryny, chociażby stały im na przeszkodzie poglądy i obyczaje świata. Te właśnie zasady i normy nie wynikły bynajmniej z pewnego typu kultury, lecz z poznania prawa Bożego i natury ludzkiej. I dlatego nie można uważać, że utraciły one moc, albo też podawać je w wątpliwość rzekomo dla tej racji, że zaistniała nowa sytuacja kulturowa.

  Są to właśnie te zasady, które kształtowały zalecenia i normy Soboru Watykańskiego II, mające na celu taką formację i organizację życia społecznego, w których należycie uwzględniano by równą godność mężczyzny i kobiety przy poszanowaniu ich odmienności9 .

  Mówiąc o płciowym charakterze człowieka, jak również o jego zdolności do prokreacji Sobór zauważa, że one "przedziwnie górują nad tym wszystkim, co znajduje się na niższych szczeblach życia"10 . Następnie szczegółowo zajmuje się zasadami i normami, które dotyczą życia seksualnego w małżeństwie, a które wynikają z właściwej mu celowości.

  W tym względzie Sobór stwierdza, że godziwość aktów życia małżeńskiego, uporządkowanych zgodnie z prawdziwą godnością człowieka "nie zależy wyłącznie od samej szczerej intencji i oceny motywów, lecz musi być określona w świetle obiektywnych kryteriów wynikających z natury osoby i jej czynów, które to kryteria w kontekście prawdziwej miłości zachowują pełne znaczenie wzajemnego oddania się sobie i godnej człowieka prokreacji"11 .

  Te ostatnie słowa streszczają naukę Soboru - uprzednio wyłożoną obszerniej w tej samej Konstytucji12 - o celowości aktu płciowego i o głównym kryterium jego wartości moralnej: mianowicie godziwość tego aktu zostaje zabezpieczona wówczas, gdy zachowuje się tę celowość.

  Ta właśnie zasada, którą Kościół czerpie z Objawienia Bożego i ze swej autentycznej interpretacji prawa naturalnego, stanowi również podstawę tradycyjnej nauki Kościoła, według której działalność seksualna uzyskuje swe prawdziwe znaczenie i godziwość moralną tylko w prawowitym małżeństwie13 .

   6.  Nie jest zamiarem tej Deklaracji zająć się wszystkimi nadużyciami władzy seksualnej, ani też wyjaśniać wszystko, co niesie z sobą praktykowanie czystości, ale raczej powtórzyć normy dotyczące pewnych punktów nauki Kościoła, gdyż wydaje się być rzeczą nader konieczną przeciwstawić się rozprzestrzeniającym się szeroko poważnym błędom i wypaczeniom życia seksualnego.

  PRZYPISY:

  1. [«] Por. Sob. Wat. II, Deklaracja Gravissimum educationis, nn. 1,8: AAS 58(1966), ss. 729-730; 734-736. Gaudium et spes, nn. 29,60,67: AAS 58(1966), ss.1048-1049; 1080-1081; 1088-1089.
  2. [«] Por. Gaudium et spes, n. 51: AAS 58(1966), s. 1072.
  3. [«] Tamże, por. także n. 49: dz. cyt., ss. 1069-1070.
  4. [«] Tamże, nn. 49, 50: dz. cyt., ss. 1069-1072.
  5. [«] Ta Deklaracja nie obejmuje wszystkich norm życia seksualnego w małżeństwie, ponieważ jasno zostały one wyłożone w Encyklikach Casti connubii i Humanae vitae.

  ROZDZIAŁ II. GODNOŚĆ CZŁOWIEKA A POSZANOWANIE PRAWA NATURALNEGO I OBJAWIENIA NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU ROZDZIAŁ IV. STOSUNKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego, Persona humana