Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego
Persona humana
SPIS TREŚCI
 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I KOŚCIÓŁ MA OBOWIĄZEK INTERWENCJI
 • ROZDZIAŁ II GODNOŚĆ CZŁOWIEKA A POSZANOWANIE PRAWA NATURALNEGO I OBJAWIENIA
 • ROZDZIAŁ III STAŁE NAUCZANIE KOŚCIOŁA
 • ROZDZIAŁ IV STOSUNKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 • ROZDZIAŁ V STOSUNKI HOMOSEKSULANE
 • ROZDZIAŁ VI ONANIZM CIĘŻKIM NARUSZENIEM MORALNOŚCI
 • ROZDZIAŁ VII "WYBÓR PODSTAWOWY" A "GRZECH CIĘŻKI"
 • ROZDZIAŁ VIII POZYTYWNE WARTOŚCI CZYSTOŚCI
 • ROZDZIAŁ IX ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKA
 • ROZDZIAŁ X OBOWIĄZKI BISKUPÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW

  ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKA

   12.  Apostoł Paweł w mocnych słowach opisuje bolesną walkę, jakiej człowiek - niewolnik grzechu - wewnętrznie doświadcza; walkę pomiędzy "prawem swojego umysłu", a innym prawem, "mieszkającym w członkach", biorącym go w niewolę34 . Jednak człowiek może zostać wyzwolony z "ciała śmierci" przez łaskę Jezusa Chrystusa35 . Tą właśnie łaską cieszą się ludzie, którzy przez nią zostali usprawiedliwieni, i których prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie wyzwoliło spod prawa grzechu i śmierci36 . Dlatego też Apostoł zaklina ich: "Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom"37 .

  Chociaż to wyzwolenie czyni nas zdatnymi do służenia Bogu w nowości życia, nie usuwa jednak bynajmniej pożądliwości wrodzonej z grzechu pierworodnego, ani pokus do czynienia zła na tym świecie, który "cały leży w mocy Złego"38 . Dlatego Apostoł zachęca wiernych, by pokusy zwyciężali mocą Bożą39 i aby "wobec podstępnych zakusów diabła"40 zdołali wytrwać w oparciu o wiarę, gorliwe oddawanie się modlitwie41 i surowości życia, z pomocą której ciało zostałoby podbite w niewolę Ducha42 .

  Życie chrześcijańskie, prowadzone na wzór Chrystusa, domaga się by każdy "zaparł się samego siebie i co dnia brał krzyż swój"43 , umocniony nadzieją nagrody: "Jeżeliśmy bowiem z nim współumarli, wespół z nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z nim królować będziemy"44 .

  Stosownie do tych napomnień również i chrześcijanie naszych czasów - a nawet dziś bardziej niż kiedykolwiek - winni użyć środków, stale przez Kościół zalecanych do prowadzenia czystego życia, jakimi są: karność umysłu i ducha, czujność i roztropność w wystrzeganiu się okazji do grzechu, zachowanie wstydliwości, umiar w oddawaniu się rozrywkom - odpowiednie zajęcia, wytrwała modlitwa oraz częste korzystanie z Sakramentów Pokuty i Eucharystii. Młodzież zwłaszcza powinna gorliwie pielęgnować nabożeństwo do Niepokalanej Bożej Rodzicielki oraz naśladować życie świętych i innych chrześcijan - w pierwszym rzędzie młodych - którzy wyróżnili się w praktykowaniu czystości.

  Szczególnie zaś powinni wszyscy wysoko cenić cnotę czystości, jej piękno i promieniujący blask. Ta właśnie cnota stawia w szczególnym świetle godność człowieka i otwiera go na miłość prawdziwą i wielkoduszną, nie zabiegającą o własne korzyści i szanującą innych.

  PRZYPISY:

  1. [«] Por. Rz 7,23.
  2. [«] Por. Rz 7,24.
  3. [«] Rz 8,2.
  4. [«] Rz 6,12.
  5. [«] 1 J 5,19.
  6. [«] Por. 1 Kor 10,13.
  7. [«] Ef 6,11.
  8. [«] Por. Ef 6,16-18.
  9. [«] Por. 1 Kor 9,27.
  10. [«] Łk 9,23.
  11. [«] 2 Tm 2,11-12.

  ROZDZIAŁ VIII. POZYTYWNE WARTOŚCI CZYSTOŚCI NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU ROZDZIAŁ X. OBOWIĄZKI BISKUPÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW
  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego, Persona humana